OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

I. Administrator Danych

Administratorem danych osobowych Pacjentów i Osób Uprawnionych do udzielania na ich rzecz świadczeń zdrowotnych (dalej jako: „Pacjenci”) jest Linea Medica Eryk Pawlik, Dorota Sitkiewicz, Andrzej Sitkiewicz Sp. j. z siedzibą w Płocku (09-402) przy Al. Jachowicza 16 lok. 1, (dalej jako: Linea Medica), który jako podmiot leczniczy przetwarza dane w celu zapewnienia opieki zdrowotnej i zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej.

II. Kontakt w sprawach przetwarzania danych

W Linea Medica zapytania w sprawie przetwarzania danych osobowych można kierować na adres e-mail: daneosobowe@lineamedica.pl

III. Zakres i cel przetwarzania danych

Linea Medica przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

  1. zapewnienia możliwości korzystania ze świadczeń zdrowotnych, objęcia opieką zdrowotną, a także w celach rezerwacji, potwierdzania i odwoływania konsultacji lekarskich lub badań diagnostycznych, informowania Pacjenta o rezerwacji konsultacji lekarskich lub badaniach diagnostycznych, informowania o wynikach lub innych sprawach związanych z udzielanymi lub planowanymi świadczeniami zdrowotnymi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f w związku z art. 9 ust. 2 lit. h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., s. 1) (dalej zwanym: „RODO”);
  2. prowadzenia, udostępniania i przechowywania dokumentacji medycznej oraz weryfikacji tożsamości Pacjenta przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c w związku z art. 9 ust. 2 lit. h RODO i art. 24 ust. 1 i następne ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Prawa Pacjenta (Dz. U. z 2017 poz. 1318 i 1524);
  3. odbierania i archiwizowania oświadczeń woli Pacjenta, jako realizacji praw pacjenta – art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  4. dokonywania rozliczeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i dochodzeniem roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f w związku z art. 9 ust. 2 lit. h RODO;
  5. prowadzenia ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395).

IV. Przekazywanie, powierzenie przetwarzania danych

Dane osobowe Pacjentów i Osób Uprawnionych nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe Pacjentów w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń medycznych są lub mogą być przekazywane innym podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych.

W celu zapewnienia odpowiedniej organizacji działalności w imieniu Linea Medica w przetwarzaniu danych uczestniczą także dostawcy usług zaopatrujący Linea Medica w rozwiązania techniczne i organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie organizacją w Linea Medica (w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych, dostawcy sprzętu diagnostycznego, firmy kurierskie i pocztowe).

V. Okres przetwarzania danych

Dane osobowe Pacjentów będą przechowywane :

  1. w przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w pkt 3 ppkt 2 i 3 – przez okres wymagany przepisami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. przez 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie (art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2, 3 i 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) tj:

a) zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku         kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,

b) skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia         zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się         pacjenta w ustalonym terminie – przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie,

c) dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2-go roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat.

  1. w przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w pkt 3 ppkt 1 i 4 – do upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  2. w przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w pkt 3 ppkt 5 – przez okres wymagany przepisami ustawy o rachunkowości.

VI. Prawa Pacjenta

Pacjentowi przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Dane osobowe Pacjentów nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących wobec Pacjentów skutki prawne.

Podanie danych osobowych w przypadkach, o których mowa w pkt 3 ppkt 1 jest dobrowolne. W przypadkach, o których mowa w pkt 3 ppkt 2, obowiązek podania danych wynika ze wskazanych tam przepisów prawa. Niepodanie przez Pacjenta danych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji świadczeń zdrowotnych.

Pacjentowi przysługuje prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych Osoby Uprawnionej do organu nadzorczego jakim jest PUODO.